Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – ulična fekalna kanalizacija sa tipskim biološkim pročistačem, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000088
URBROJ: 2137/1-04/202-15-0007
Križevci, 29.10.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO HR-48214 Sveti Ivan Žabno, Trg Karla Lukaša 11
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – ulična fekalna kanalizacija sa tipskim biološkim pročistačem, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 4/2, 12/3, 5/4, 9/1, 448/1, 448/2, 2049/1, 2048/3, 2048/4, 2048/5, 2048/6, 2048/8, k.o. Sveti Ivan Žabno (Sveti Ivan Žabno, Ulica A. G. Matoša).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.11.2015. u vremenu od 08,00-10,00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z.Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.