Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BUDROVAC I ČEPELOVAC, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000023
URBROJ: 2137/1-05/108-17-0011
Đurđevac, 03.08.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje , HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BUDROVAC I ČEPELOVAC, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1965/1, 1962, 1963, 1593, 1591/1, 1981 k.o. Budrovac (Budrovac, unutar naselja), k.č.br. 1332/1, 1332/3, 1332/4, 1332/7, 1332/8, 1332/9, 1333/1, 2493/1, 2493/2, 2532/1, 2517, 2525, 1429/2, 2544/64, 1303/2 ( dio čest.grunt.br. 1303), 2518/2, 789/2, 1303/1 (dio čest.grunt.br. 1303), 1395/4, 475/20 k.o. Čepelovac (Čepelovac, unutar naselja), k.č.br. 7437/2, 7220/4, 1134, 1125/7, 7436, 2348, 7222, 1125/1, 2352 k.o. Đurđevac II (Đurđevac, izvan naselja), k.č.br. 3405/1 (grunt.br. 7220/1, 7444/5) k.o. Đurđevac I (Đurđevac, Vinogradska ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.08.2017. godine u 8:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, Đurđevac, S. Radića 1, soba br. 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Elizabeta Čmrlec , bac.arch.