Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda gradnja Sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije “Križevci” Podsustav “Križevci-sjeveroistok”, cjelina 3, I faza

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/93
URBROJ: 2137/1-05/202-17-06
Križevci, 18.01.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Križevci , HR-48260 Križevci, Ulica Drage Grdenića 7
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda gradnja Sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracije “Križevci” Podsustav “Križevci-sjeveroistok”, cjelina 3, I faza, sekundarna mreža u Ul. Mladine grada Križevaca i naselje Mali Potočec i Veliki Potočec., 3. skupine,

na građevnim česticama k.o. Križevci (Mladine) i k.o. Potočec (Mali i Veliki Potočec).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.01.2017 u 11,00-13,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.