Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – SUSTAV ODVODNJE NASELJA ĐELEKOVEC I DIJELA NASELJA IMBRIOVEC

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000075
URBROJ: 2137/1-05/13-19-0008
Koprivnica, 16.01.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – SUSTAV ODVODNJE NASELJA ĐELEKOVEC I DIJELA NASELJA IMBRIOVEC na katastarskim česticama broj:

3041,5277/164,5238,6868/18,6841/2,6840,6879,6842,6841/1,6129/2,657/1,657/14,657/15,657/20,1/5,657/5,3066,2370/3,6838/11,331/2,332,331/1,6838/10,6838/16,6901,5950,5811/1,6838,13,6838/12,6869/3,5132/2,6861/3,3408/2,657/2,657/3,657/17,1/1,1/4,725/5,725/9,6839/4,725/1,719/1,726/1,2979/2,6857/3,6139/65,6139/67,6139/64,657/1,657/14,657/15,657/20,

-k.č.br.657/20-crpna stanica “Đelekovec 1”,

-k.č.br.726/13-crpna stanica “Đelekovec 2”,

-k.č.br.5132/4-crpna stanica “Đelekovec 3”,

-k.č.br.331/3-crpna stanica “Đelekovec 4”,

-k.č.br.6838/16-crpna stanica “Đelekovec 5”,

-k.č.br.6139/75-crpna stanica “Đelekovec 6”

sve katastarska općina Đelekovec

– k.č.br.395/1,395/2,396/2,3974/1,3974/5,4004/5, sve katastarska općina Torčec

– k.č.br.2097/2,2106,1285/16,1328/36,91/31,

-k.č.br.1285/60 –crpna stanica „Imbriovec 3“ sve katastarska općina Imbriovec

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.01.2019 od 08:00 do 15,00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivnica, Nemčićeva 5 (soba 44- I kat).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Nikola Gerendaj, bac.aedif.