Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna sa pripremom za izvedbu kućnih priključaka

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000076
URBROJ: 2137/1-05/01-19-0008
Koprivnica, 09.01.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.,
HR-48000 Koprivnica,
Ulica Mosna 15a

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine – sustav odvodnje naselja Sokolovac i Velika Mučna sa pripremom za izvedbu kućnih priključaka

na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 908, 496/1, 952/1, 577/4, 918, 925/2, 925/5, 925/6, 925/, 925/8, 925/9, 925/10, 623/8, 528/2, 922, 979/96, 924/1, 612/2, 612/1, 610/3, 909, 544/1 k.o. Sokolovac (Sokolovac, naselje Sokolovac), k.č.br. 1086, 884/2, 891/13, 891/20, 907/5, 907/4, 907/1, 877/1, 1120/2, 1120/1, 1085, 908, 909, 1111, 766, 1084/1, 767, 1100/1, 1084/2, 579, 578/2, 1116/7, 582/5, 582/4, 582/3, 582/1, 584/6, 1091/1 k.o. Velika Mučna (Velika Mučna, naselje Velika Mučna), k.č.br. 288, 312 k.o. Reka (Reka, dio naselja Reka).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.01.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ulica A. Nemčića 5, soba 46.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, mag.ing.aedif.