Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa -svodne ceste i nadvožnjaka Špiranec-Poljana Križevačka u km 31+599,50 (11. Križanje-N.C. špiranec-Poljana križevačka i nadvožnjak) na želj. pruzi M201 D.G.-Botovo-Koprivnica- DugoSelo, dionica Dugo Selo-Križevci., 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000036
URBROJ: 2137/1-04/202-15-0006
Križevci, 24.06.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – svodne ceste i nadvožnjaka Špiranec-Poljana Križevačka u km 31+599,50 (11. Križanje-N.C. špiranec-Poljana križevačka i nadvožnjak) na želj. pruzi M201 D.G.-Botovo-Koprivnica- DugoSelo, dionica Dugo Selo-Križevci., 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 3476/3, 3476/2, 3475/2, 3474/2, 3473/2, 3472/2, 3471/2, 3470/2, 3469/2, 3468/2, 3467/2, 3466/2, 3465/2, 3464/2, 3463/2, 3462/2, 3461/2, 3460/2, 3459/2, 3458/2, 3457/2, 3456/2, 3455/2, 3454/2, 3453/2, 3452/2, 3451/2, 3450/2, 3449/2, 3448/2, 3447/2, 3446/2, 3445/4, 3445/3, 3477, 3478/2, 3478/5, 4070/3, 4072/1(želj. pruga), 4073/2, 3805/2, 3805/1, 3804, 3763/5, 3763/3, 3764/4, 3767/4, 3763/4, 3764/2, 3767/2, 3768/2, 4074/2, 4074/3, 3803/2, 3802/2, 3801/2, 3800/2, 3799/2, 3798/2, 4074/4, 3797, 3796, 3795/2, 3794/2, 3793/2, 3792/2, 3791/2, 3790/2, 3794/4, 3676/2, 3677/2, 3678/2, 3679/2, 3781/2, 3779/2, 3776/2, 3775/2, 3772/2 i 3771/2. k.o. Špiranec (Špiranec, Poljana Križevačka).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.07.2015 u 8,0-10,00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PO OVLAŠTENJU PROČELNIKA
VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch. , v.r.