Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – spremište poljoprivredne mehanizacije, 2. skupine, na građevnoj čestici kčbr. 838/1, k.o. Zaistovec Zaistovec, Lisjaki 3

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/18-01/108
URBROJ: 2137/1-05/202-18-05
Križevci, 04.12.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
RUŽICA MEKOVEC, HR-48267 ZAISTOVEC, LISJAKI 3
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za

  • građenje građevine gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti – spremište poljoprivredne mehanizacije, 2. skupine,
    na građevnoj čestici kčbr. 838/1, k.o. Zaistovec Zaistovec, Lisjaki 3.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.12.2018 u 09-10 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I. Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.