Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole – na građevnoj čestici 10485/347 k.o. Virje (Virje, Trg Stjepana Radića 5)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Izdvojeno mjesto rada Đurđevac
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000035
URBROJ: 2137/1-05/101-20-0010
Đurđevac, 16.04.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Petar Cik
HR-48326 Virje, Trnovac 49
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine poslovne namjene, 2.b skupine – ugostiteljsko-turističke (vinotočje)
– rekonstrukciju građevine mješovite namjene (stambeno poslovna), 2.b skupine – vinotočje, sobe za iznajmljivanje, 1 stan i pomoćne prostorije
na građevnoj čestici 10485/347 k.o. Virje (Virje, Trg Stjepana Radića 5).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.05.2020 u vremenu od 08:00 do 13:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Izdvojeno mjesto rada Đurđevac, Stjepana Radića 1, soba br. 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Jelena Barić, struč.spec.ing.građ.