Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za promjenu namjene i uporabu građevine -promjena namjene samostalne uporabne cijeline pod oznakom URED 6 na I katu kao poslovni prostor u stambeni prostor – stan br. 5a, u stambeno-poslovnoj građevini, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-05/19-31/000001
URBROJ: 2137/1-05/107-19-0006
Đurđevac, 11.02.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
ANA KRNJAKOVIĆ, HR-31000 OSIJEK, VUKOVARSKA CESTA 126B

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za

  • promjenu namjene i uporabu građevine -promjena namjene samostalne uporabne cijeline pod oznakom URED 6 na I katu kao poslovni prostor u stambeni prostor – stan br. 5a, u stambeno-poslovnoj građevini, 2. skupine

na katastarskoj čestici k.č.br. 10485/392 k.o. Virje, u Virju, Đure Sudete 5.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Mirjana Leščan, građ.teh.