Javni poziv za uvid u spis predmeta – SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH OTPADNIH VODA PODRUČJA „CIGLENA“ I „LEDINE“ U ĐURĐEVCU SA ISPUSTIMA U IVANJSKI I STARI TURNUŠKI KANAL

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000024
URBROJ: 2137/1-04/102-15-6
Đurđevac, 07. svibnja 2015. godine.

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD ĐURĐEVAC,
HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1,
– dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:

  • gradnju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH OTPADNIH VODA PODRUČJA „CIGLENA“ I „LEDINE“ U ĐURĐEVCU SA ISPUSTIMA U IVANJSKI I STARI TURNUŠKI KANAL, 3.skupine

na katastarskim česticama kat.br. 1809/1, 3400/2, 1907, 2677/2, 2677/13, 3375, 2721/1, 2642, 1809/2, 3440, 2721/2, 3405/1, 3404, 2939, 2797/20, 2797/23 i 2780 k.o. Đurđevac Grad.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. svibnja 2015. godine od 08:00 do 10:00 sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije u Ispostavi Đurđevac, Stjepana radića 1, prizemlje, soba 27.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnog upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl. ing. građ. v.r.