Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju građevine rekonstrukcija pristupne ceste i izgradnja parkirališta uz groblje u Drnju infrastrukturne namjene, prometnog sustava

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000069
URBROJ: 2137/1-05/01-17-0010
Koprivnica, 11.05.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Općina Drnje , HR-48316 Đelekovec,

Drnje, Trg kralja Tomislava 29

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine rekonstrukcija pristupne ceste i izgradnja parkirališta uz groblje u Drnju infrastrukturne namjene, prometnog sustava , 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 1837/6 i 2231 k.o. Drnje (Drnje, Ulica Pemija).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.05.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Općina Drnje, Trg kralja Tomislava 29.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK
Damir Petričević, dipl.ing.građ.