Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju građevine (nadogradnja) javne i društvene namjene – nadogradnja novih školskih prostora iznad pratećih prostora postojeće školske športske dvorane

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000023
URBROJ: 2137/1-05/108-16-0009
Đurđevac, 21.07.2016.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OSNOVNA ŠKOLA GRGURA KARLOVČANA , HR-48350 Đurđevac, Basaričekova 5d

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (nadogradnja) javne i društvene namjene – nadogradnja novih školskih prostora iznad pratećih prostora postojeće školske športske dvorane, 3. skupine,

na građevnoj čestici k.č.br. 1303/1 (grunt. br. 3986/1 k.o. Đurđevac) k.o. Đurđevac I (Đurđevac, Đ. Basaričeka 5D).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.08.2016 od 08:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Đurđevac, Đurđevac, S. Radića 1, (soba br. 5 ili 27).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK:
Elizabeta Čmrlec, bac.arch.