Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija prometnice i izgradnja pješačke staze u Ulici D. Renarića i Ul. M. Detonija u Križevcima

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci
KLASA: UP/I-361-03/17-01/66
URBROJ: 2137/1-05/202-17-07
Križevci, 20.11.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD KRIŽEVCI, HR-48260 Križevci, I. Zakmardija Dijankovečkog 12
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija prometnice i izgradnja pješačke staze u Ulici D. Renarića i Ul. M. Detonija u Križevcima, 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 2343/1, 2343/2, 1156/1, 1156/2 k.o. Križevci Križevci, Ulica Dragutina Renarića, Ulica Marijana Detonija.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.12.2017 u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci,I.Z. Dijankovečkog 18, I kat, soba 3,.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch.,v.r.