Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (prometnice, pješačke staze, parkirališta i zelene površine) – 4 uporabne cjeline (I-Frankopanska ulica, II-Ulica Augusta Šenoe, III-Ulica kralja Zvonimira, IV-Ulica Tome Sermagea), 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/17-01/30
URBROJ: 2137/1-05/207-17-5
Križevci, 18.09.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD KRIŽEVCI , Križevci, I. Z. Dijankovečkog 12
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava (prometnice, pješačke staze, parkirališta i zelene površine) – 4 uporabne cjeline (I-Frankopanska ulica, II-Ulica Augusta Šenoe, III-Ulica kralja Zvonimira, IV-Ulica Tome Sermagea), 2. skupine,

na k.č.br.831, 843, 856, 870, 2334, 1054 k.o. Križevci (Križevci, Frankopanska ulica, Ulica Augusta Šenoe, Ulica Tome Sermagea, Ulica kralja Zvonimira).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.09.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – u prostorijama ovog Upravnog odjela u Križevcima, Ulica Ivana Zakmardija Dijenkovečkog 18/I, soba 9.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Darko Žarković, ing.građ.