Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukcija raskrižja Ulice grada Vukovara, Radničke ceste i Kolodvorske ulice u Đurđevcu

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000003
URBROJ: 2137/1-05/110-16-0011
Đurđevac, 22.04.2016.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ĐURĐEVAC  HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukcija raskrižja Ulice grada Vukovara, Radničke ceste i Kolodvorske ulice u Đurđevcu, 1. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 3408, 3134/2, 3082, dio 3135/2, dio 3135/3, dio 3133/1, dio 3119  i  3081/1, k.o. Đurđevac I (gr.br. 7306, 3375, 7444/6, 3536/10, 3536/8, 3377, 3536/3, 3536/4,, 3636/13, 3374/2, 3376/1, k.o. Đurđevac) u Đurđevcu, raskrižje Ulica grada Vukovara, Ulice radnička cesta i Kolodvorske ulice).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.05.2016. u 08:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA
Mirjana Leščan, građ.teh. v.r.