Javni poziv za uvid u spis predmeta- REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICE BANA JELAČIĆA I BJELOVARSKE ULICE U KRUŽNI TOK U GRADU ĐURĐEVCU

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000030
URBROJ: 2137/1-04/102-15-0006
Đurđevac, 09.09.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ĐURĐEVAC HR-48350 Đurđevac, Stjepana Radića 1

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – REKONSTRUKCIJA RASKRIŽJA ULICE BANA JELAČIĆA I BJELOVARSKE ULICE U KRUŽNI TOK U GRADU ĐURĐEVCU, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 3379, 3381/1, 153 i 219 (grunt.br. 7213, 7214/1, 782, 794/1 k.o. Đurđevac) k.o. Đurđevac I (Đurđevac, Ulica bana Jelačića i Bjelovarska ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.09.2015 od 8,00 do 10,0 sati, na lokaciji – u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije u Ispostavi Đurđevac, Stjepana Radića 1, prizemlje, soba 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA PODODSJEKA UNUTAR ISPOSTAVE U ĐURĐEVCU
Elizabeta Čmrlec , bac.arch., v.r.