Javni poziv za uvid u spis predmeta – rekonstrukcija građevine – infrastrukturne namjene, prometnog sustava – rekonstrukcija dijela Ulice Grgura Karlovčana od spoja s Ulicom Ljudevita Gaja do spoja s Ulicom Ivana Đuriševića u Đurđevcu

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000015
URBROJ: 2137/1-04/107-15-0003
Đurđevac, 07. svibnja 2015. godine.

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, Đurđevac,
– dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:

  • zahvat u prostoru – rekonstrukcija građevine – infrastrukturne namjene, prometnog sustava – rekonstrukcija dijela Ulice Grgura Karlovčana od spoja s Ulicom Ljudevita Gaja do spoja s Ulicom Ivana Đuriševića u Đurđevcu, 3. skupine

na građevnim česticama kat.br. 3398 i 1229 i dijelu čestica 3395/1, 3385 i 3397, k.o. Đurđevac Grad (gr.br. 7331/1, 7329, dio 7328, dio 7335, dio 7483 i dio 3393/2, k.o. Đurđevac)

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. svibnja 2015. godine od 08:00 do 10:00 sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije u Ispostavi Đurđevac, Stjepana radića 1, prizemlje, soba 27.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnog upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima
svojstvo stranke.

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl. ing. građ. v.r.