Javni poziv za uvid u spis predmeta – izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće vodoopskrbne mreže u gradu Đurđevcu

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000016
URBROJ: 2137/1-04/108-15-0002
Đurđevac, 07. svibnja 2015. godine.

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac, Radnička cesta 61
– dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:

  • zahvat u prostoru – izgradnja zamjenske građevine dijela postojeće vodoopskrbne mreže u gradu Đurđevcu u Ulici bana Josipa Jelačića, Ulici Mihovila Pavleka Miškine, Ulici Ferde Rusnan, Ulici Petra krešimira IV, Ulici kneza Branimira, Ulici Ivana Đuriševića, Ulici kralja Tomislava, Ulici Petra Preradovića i Vinogradskoj ulici

na građevnim česticama kat.br. 3379, 154, 3365, 3380, 3364, 7193/3, 177, 168, 105, 33, 3397,
3395/2, 7300/4, 3387/1, 3387/2, 2362, 2361, 3405/1 i 3405/4, k.o. Đurđevac.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18. svibnja 2015. godine od 08:00 do 10:00 sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije u Ispostavi Đurđevac, Stjepana radića 1, prizemlje, soba 5.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se sranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnog upravnog tijala za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl. ing. građ. v.r.