Javni poziv za uvid u spis predmeta – izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pješačka staza sa odvodnjom u Općini Kalnik

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava u Križevcima

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000038
URBROJ: 2137/1-04/207-15-0004
Križevci, 25.05.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA KALNIK HR-48269 Kalnik, Trg Stjepana Radića 5
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pješačka staza sa odvodnjom,
na katastarskim česticama kat.čest.br. 2365/1, 2365/2, 2365/3 k.o. Kalnik (Šopron – Kalnik).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.06.2015 od 11:00 do 13,00 sati, na lokaciji – Križevci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima, I. Zakmardija D. 18, I kat, soba 4.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Zdenko Stančić, bac.aedif., v.r.