Javni poziv za uvid u spis predmeta – izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju pristupne ceste i izgradnju parkirališta uz groblje u Drnju

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/14-01/000015
URBROJ: 2137/1-04/04-15-0006
Koprivnica, 12.05.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA DRNJE – OPĆINSKI NAČELNIK
Općina Drnje, HR-48322 Drnje, Trg kralja Tomislava 29
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za – rekonstrukciju pristupne ceste i izgradnju parkirališta uz groblje u Drnju na katastarskim česticama k.č.br. 1837/16, 1837/6, 2230, 2231, 1835/5, k.o. Drnje.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.05.2015. godine u 8:00 sati, na lokaciji – Koprivnica, Antuna Nemčića 5, 1. kat, soba 44.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Helena Šantek, mag.ing.arch., v.r.