Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-HR-48260 Križevci, Trg Sv. Florijana 3

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/14-01/000023
URBROJ: 2137/1-04/202-15-0007
Križevci, 26.03.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-HR-48260 Križevci, Trg Sv. Florijana 3
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • gradnja građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – podzemna kabelska niskonaponska mreža “KBNN Frankopanska ulica-Križevci”, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br.829/6, 870, 885, 884, 881/2, 851/1, 2334, 1052/2, 1052/1, 1053/1, 1051/1, 1050/2, 1048, 831, 843, 838, 837/2, 837/1, 2335, 836, 834, 826/1, 829/4, k.o. Križevci (Križevci, Frankopanska ulica, Ulica kralja Zvonimira, Ulica Tome Sermagea, Trg S. S. Kranjčevića, dio Ulice I.Z.Dijankovečkog dio Ulice A.Šenoe).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07. travnja 2014. godine od 11,00-13,00 sati, na lokaciji – Križevci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava Križevci, I.Z.Dijankovečkog 18, I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.

POMOĆNICA PROČELNIKA
Vesna Telban, mag.ing.arch.,v.r.