Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-HR-43000 Bjelovar, Pere Biškupa 5

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000010
URBROJ: 2137/1-04/202-15-0002
Križevci, 05.03.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-HR-43000 Bjelovar, Pere Biškupa 5
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine i formiranje građevinske čestice infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – priključni vodovi podzemni kabelski 10(20) kV i TS 10(20)/0.4kV Zona Vojarna sa spojem na postojeći kabelski 10 kV vod, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1566, 1554/7, 1554/6, 1557, 1556, 1554/1, 1554/14, k.o. Križevci k.o. Križevci (Križevci, Trg Sv. Florijana).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17. ožujka 2015. godine od 11,00-13,00 sati, na lokaciji – Križevci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima, I. Z.Dijankovečkog 18/I kat, soba 3.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PO OVLAŠTENJU PROČELNIKA
VIŠA SAVJETNICA
Branka Tinodi Šatvar, mag.ing.arch., v.r.