Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Distribucija d.o.o. Zagreb, DP “Elektra” Koprivnica

KLASA: UP/I-361-03/15-01/08
URBROJ: 2137/1-04/108-15-3
Đurđevac, 21. travnja 2015. godine.

PREDMET: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Distribucija d.o.o. Zagreb, DP “Elektra” Koprivnica,
Ul. Hrvatske državnosti 32
– dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za:

  • zahvat u prostoru – izgradnja 10(20) kV kabelskih vodova iz TS 35/10 kV „JANAF“ – izlaz „SEVEROVCI“ do TS 10(20)/0,4 kV „MOLVE GREDE 5“ i izlaz „ŽDALA“ do zračnog 10/20 kV voda

na građevnim česticama kat.br. 9901, 9907/7, 9907/4, 4484, 4634/3, 4634/1, 4887, 4634/4, 4915, 6168, 5063/1, 5064/1, 5870, 6497, 6576/3, k.o. Molve.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04. svibnja 2015. godine od 08:00 do 10:00 sati, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko – križevačke županije u Ispostavi Đurđevac, Stjepana radića 1, prizemlje, soba 5.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se sranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnog upravnog tijala za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Pročelnik:
Dražen Kozjak, dipl. ing. građ. v.r.