Javni poziv za uvid u spis predmeta građevinske dozvole

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Križevcima, postupajući u skladu s člankom 30. Zakona o općem upravnom postupku (N.N. br.47/09), na temelju čl.116. Zakona o gradnji („Narodne novine“ br.53/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu investitora „DEVELOPER ONE“ d.o.o., Zagreb, Franje Račkog 8, OIB:07567432208, objavljuje

 J A V N I   P O Z I V
za uvid u spis predmeta građevinske dozvole

zainteresiranim strankama – vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa katastarskom česticom oznake k.č.br.888/1 k.o. Križevci, a vezano na izmjenu akta za građenje Klasa:361-08/13-01/19, Ur.broj:2137/1-06/203-13-14 od 12.09.2013. „Trgovačkog centara Križevci“, odnosno na izvođenje radova na unutarnjem uređenju poslovnih prostora s pripadajućim instalacijama bez utjecaja na promjenu vanjskog gabarita i vanjskog izgleda zgrada,

da mogu izvršiti UVID u spis predmeta i glavni projekt-izmjena i dopuna zajedničke oznake: KKM13/01 izrađen po glavnom projektantu, ovlaštenom arhitektu Antunu Diklić, dipl.ing.arh. „STUDIO XXL“ d.o.o., Zagreb, Nova Ves 11, RADI IZJAŠNJENJA.

Uvid stranke mogu izvršiti osobno ili putem svog opunomoćenika, uz dokaz svojstva stranke,

tijekom 8 dana od objave ovog poziva do 30. (tridesetog) listopada 2014.
u vremenu od 12.00 – 14.00 sati

u prostorijama ovog Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, u Križevcima, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 18, I kat, soba br.9.

Građevinska dozvola može se izdati iako se stranka ne odazove pozivu.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava u Križevcima

 KLASA: UP/I-361-03/14-01/34
URBROJ: 2137/1-04/206-14-4
Križevci, 22.10.2014.

VODITELJ POSTUPKA
Darko Žarković, ing.građ. v.r.

POMOĆNICA PROČELNIKA
 Vesna Telban, dipl.ing.arh., v.r.