Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje otvorenog spremnika-gnojište Gregurovec (naselje Ferežani)

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/15-01/109
URBROJ: 2137/1-05/207-16-5
Križevci, 22.01.2016.

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
AGRO-VET društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge
HR-48260 Križevci, Ulica Alberta Štrige 7
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje otvorenog spremnika-gnojište, građevine 5. skupine,
  • građenje otvorenog spremnika-laguna, građevine 5. skupine,

na građevinskoj čestici k.č.br.350/4 (nastale iz cijele k.č.br.350/4 upisane u zk.ul.br.2177 k.o. Gregurovec i cijele k.č.br.350/17 upisane u zk.ul.br.2303 k.o. Gregurovec) k.o. Gregurovec (naselje Ferežani).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.02.2016 u 10:00 sati, na lokaciji – u prostorijama ovog Upravnog odjela u Križevcima, Ulica I.Z.Dijankovečkog 18/I, soba 9.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Darko Žarković, ing.građ.