Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže naselja Virje

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000035
URBROJ: 2137/1-05/108-17-0010
Đurđevac, 03.02.2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA VIRJE , HR-48326 Virje, Đure Sudete 10

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže naselja Virje, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 10485/417, 7560/4, 10315/1, 10324/1, 7671/1, 10369/1, 10361/1, 10414, 10509, 8052/6, 8048/3, 10366, 8514/2, 10508, 10410, 8469/5, 10409, 10404, 10395/1, 10425/5, 10395/1, 10511, 10510, 10343/1, 10512, 10377, 7549/2, 7234/1, 7091/1, 7161, 7177/3, 10513, 7221/2, 10313/1, 10390, 7144, 10393/3, 8725/2, 8708, 10393/1 i 7919 k.o. Virje (Virje).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.02.2017 u 08:10 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Ispostava u Đurđevcu, soba br. 5, Đurđevac, S. Radića 1.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNI SURADNIK
Elizabeta Čmrlec , bac.arch., v.r.