Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodocrpilište „ĐURĐEVAC 2“, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000020
URBROJ: 2137/1-05/110-16-0003
Đurđevac, 10.06.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOMUNALIJE d.o.o. za obavljanje javne vodoopskrbe i odvodnje, HR-48350 Đurđevac, Radnička cesta 61 OIB 80548869650
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o izmjeni i dopuni potvrde glavnog projekta za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodocrpilište „ĐURĐEVAC 2“, 3. skupine,
    na katastarskim česticama k.č.br. 204/1, 205/3, 192/1, 192/2, 221/2, 225/12, 188/2, 223/4, 224, 7194, 7198/10, 186/1, 193/1, 4939/3, 4939/4, 7451/1, k.o. Đurđevac II (Đurđevac), izvan granica građevinskog područja naselja.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.06.2016 u 08:00 sati, na lokaciji – Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ispostava u Đurđevcu, Stjepana Radića 1, Đurđevac, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA
Mirjana Leščan, građ.teh. v.r.