Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – izgradanja pješačke staze, 3. skupine u Rasinji

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode

KLASA: UP/I-350-05/15-01/000002
URBROJ: 2137/1-05/05-16-0008
Koprivnica, 26.07.2016.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA RASINJA , HR-48312 Rasinja, Trg Sv. Florijana 2

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – izgradanja pješačke staze, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 3875/1, 3875/2, 3920, 3877, 3924/1, 3924/2, 3926/1, 3918, 3399, 3925/1, 3933, 3929, 2930/3, 2939/18, 2939/19, 2930/28, 2930/30, 2930/31, 2930/37, 1646/3, 2956/2, 2955/2, 2955/1, 2957, 2959/2, 2958/2, 2958/1, 196/1, 201, 236/1, 236/2, 237, 240/1, 240/2, 241/2, 250, 260, 261, 267, 268/2, 268/1, 290, 331/1, 331/2, 332, 3922, 1652/55, 1652/53, 1652/52,1652/51, 1652/50, 3923/2, 3923/1, 1648/9, 1648/8, 1648/11 k.o. Rasinja u Rasinjii.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.08. 2016 u 08:00 sati do 10:00 sati, na lokaciji – službene prostorije Općine Rasinja, Trg svetog Florijana 2.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Tanja Kolar, mag.ing.građ.