Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja spojnog kabelskog 10(20) kV voda TS 10(20)/0,4 kV Jabučeta 3 – TS 10(20)/0,4 kV Rakitnica 1, 3. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Đurđevac

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000003
URBROJ: 2137/1-05/110-16-0006
Đurđevac, 05.02.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije HR-48000 KOPRIVNICA, Ulica HRVATSKE DRŽAVNOSTI 32

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – izgradnja spojnog kabelskog 10(20) kV voda TS 10(20)/0,4 kV Jabučeta 3 – TS 10(20)/0,4 kV Rakitnica 1, 3. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1403, 1402 i 1663 k.o. Hampovica (Rakitnica, ).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16. 02.2016 od 08:30 do 10:30 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Koprivničko-križevačke županije, Ispostava Đurđevac, Đurđevac, Stjepana Radića 1, soba 27.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA:
Mirjana Leščan , građ.teh. ,v.r.