Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine gospodarsko – poljoprivredne namjene, Široko Brezje

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju,
zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/17-01/05
URBROJ: 2137/1-05/206-17-03
Križevci,  09. 03. 2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

INAGRO , d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju, trgovinu i usluge , HR-48260 Križevci, Paška ulica 15
– d o s t a v l j a   s e

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine  gospodarsko – poljoprivredne namjene ( tovilište junadi  za  498  uvjetnih grla)  i  gradnju 2  pomoćne  poljoprivredne građevine (manja spremišta) ,

na građevnoj čestici k.č.br. 3932, k.o. Potočec ( koja će nastati spjanjem građevinskih parcela kat. čest. br. 3932,  3935  i  dio 3934, k.o. Potočec) ,na poljoprivrednom zemljištu –  izvan građevinske zone  Široko Brezje .

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.03. 2017. godine u vremenu  od  8,00 – 10,0 sati na lokaciji – adresi ovog Upravnog odjela, Ispostava u Križevcima, Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12,  soba  br. 2 .

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku .

Građevinska dozvola se može  izdati i ako se stranke ne odazovu javnom pozivu.

STRUČNI  SURADNIK
Brankica Knok-Sačarić, bac.aedif., v.r.