Javni poziv za uvid u spis predmeta – građenje građevine gospodarske namjene ( proizvodna djelatnost) – obrada sirovine za postojeće bioplinsko postrojenje – Sveti Petar Orehovec

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode
Ispostava Križevci

KLASA: UP/I-361-03/17-01/32
URBROJ: 2137/1-04/206-17-02
Križevci, 10. 05. 2017.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BIOPLINSKA  ELEKTRANA  OREHOVEC , trgovačko društvo za proizvodnju električne energije i bioplina, d.o.o. Sveti Petar Orehovec  135

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine  gospodarske namjene ( proizvodna  djelatnost) –  obrada   sirovine  za  postojeće bioplinsko postrojenje,

na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 4044, k.o. Sveti Petar Orehovec, u proizvodno-poslovnoj zoni naselja Sveti Petar Orehovec.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.05.2017. godine, od 8,00 – 10,00  sati  na lokaciji: prostorije ovog Upravnog odjela, 48260 Križevci, Ul. Ivana Zakmardija Dijankovečkog  br. 18,  1. kat,  soba br. 2.

III. Pozivu se mogu odazvati stranke osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid trebaju donijeti dokaz da imaju svojstvo stranke u postupku.

IV. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranke ne odazovu ovom pozivu u navedenom roku.

STRUČNI SURADNIK
Brankica Knok-Sačarić, bac.aedif. , v.r.