Javni poziv za Tekući projekt: T 100054 Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu

Proračunska sredstva po Projektu T 100054 Potpora male vrijednosti za subvencioniranje zdravlja i jačanja genetskog potencijala u stočarstvu, su utrošena. U skladu sa točkom IV. Javnog poziva za tekući projekt: T 100054 potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu, Koprivničko – križevačka županija više neće primati nove zahtjeve za potporu po ovom Projektu.

Koprivnica, 12. listopada 2016. godine

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu


Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.) i Programa: 1016 Ruralni razvoj, (KLASA:400-06/15-01/45, URBROJ: 2137/1-03/16-15-15, od 26. studenog 2015.), Župan Koprivničko-križevačke županije objavljuje

 JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT:
T 100054
POTPORA MALE VRIJEDNOSTI
ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

I.

Korisnici subvencije za potporu male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za provođenje tekućeg projekta T 100054 u Proračunu Koprivničko – križevačke županije, opći prihodi i primici za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije sa područja I i II skupine JLS prema indeksu razvijenosti, koji samostalno nemaju rezervirana sredstva za istu namjenu u proračunu za 2016. godinu osim za namjene u točki 2. pod b i d.

2. Subvencionirati će se:

a) Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke kvalitete za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja,
b) Zdravstvena zaštita životinja (uključujući i pčele) za korisnike iz JLS I, II i III skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja,
c) Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poljoprivrednih gospodarskih objekata za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja,
d) Rana dijagnostika graviditeta kod krava, kobila, krmača, koza i ovaca gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredni proizvođači sa cijelog područja Koprivničko – križevačke županije,
e) Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak;

3. Subvencionirati će se 30%, ali ne više od 10.000,00 kuna po korisniku od prihvatljivih troškova, uvažavajući ograničenje potpore male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine, nakon izvršene potpore male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine u poljoprivrednoj. proizvodnji (EU 1408/13).

4. U skladu sa načelom izbjegavanja dvostrukog financiranja, koje je propisano člankom 7., stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15), prihvatljivi zahtjevi za subvencioniranje su samo oni koji nisu subvencionirani od strane EPFRR i mjerama propisanim Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

5. Zahtjev za potporu podnosi se jednom godišnje.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Kopija računa ovlaštene fizičke i pravne osobe davatelja usluga umjetnog osjemenjivanja, zdravstvene zaštite životinja, DDD usluga ili rane dijagnostike graviditeta ;
  2. Dokaz o plaćanju po računima;
  3. Kopija žiro računa /IBAN;
  4. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  5. Izjava o potpori male vrijednosti.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 23. prosinca 2016. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje potpore male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «T-100054»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Način plaćanja

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvencioniranje potpore male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu.

Korisnik subvencije dužan je dostaviti dokaz o plaćanju računa za troškove.

VI.

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr), a obavijest o Javnim pozivima u Glasu Podravine i Prigorja. Sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-01/16-01/10
URBROJ:2137/1-04/13-16-1
Koprivnica, 03. veljače 2016. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.