JAVNI POZIV za Tekući projekt: T – 100040 Potpore male vrijednosti u pčelarstvu subvencija za prihranu pčelinjih zajednica

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13, 3/14 i 11/14),  članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13),  Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede – Izmjene i dopune, (KLASA:400-06/14-01/32, URBROJ:2137/1-03/16-14/10, od 23. rujna 2014., Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

 JAVNI POZIV
za Tekući projekt: T – 100040 Potpore male vrijednosti u pčelarstvu
subvencija za prihranu pčelinjih zajednica

I.
Opći dio

Subvencioniranje poticanja prehrane osnovnog stada u pčelarstvu ili prihrane pčelinjih zajednica u svrhu održavanja matičnog stada, ostvaruju korisnici u 2014. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.

Za provođenje tekućeg projekta T 100040 Potpore male vrijednosti u pčelarstvu na kontu 352 u 2014. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 300.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Korisnici subvencije su pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se troškovi nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica u iznosu od 20 kuna/košnici, odnosno ne više od 30% od ukupnog iznosa prema priloženim računima, a ne više od 20.000,00 kuna po Kopija računa mora biti ovjerena potpisom podnosioca zahtjeva čime dokazuje da je šećer utrošen u svrhu prihrane pčelinjih zajednica.
 3.  Za podnositelje zahtjeva prihvatljivi su računi iz 2014. godine, a za korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak;
 4.  Podnositelj zahtjeva mora imati evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza;
 5.  Zahtjev za subvencioniranje troškova nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica podnosi se jednom godišnje;
 6.  Koprivničko-križevačka županija sa svrhom kontrole namjenskog korištenja subvencije za troškove nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica zadržava pravo vršiti kontrolu o čemu će biti sastavljen zapisnik.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1.  Kopija računa o kupnji šećera za prihranu pčelinjih zajednica, ovjerena potpisom podnosioca zahtjeva;
 2. Kopija žiro-računa/IBAN,
 3. Kopija osobne iskaznice;
 4. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a,
 5. Evidencijski broj pčelara (upisati u Zahtjev).

 IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 12. prosinca. 2014. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili na stranicama www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za T 100040 – Potpore male vrijednosti u pčelarstvu – poticanje prehrane osnovnog stada u pčelarstvu, ispunjeni zahtjev i dokumentacija se dostavljaju na adresu:

 Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica

 s naznakom «T-100040»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V. 

Način plaćanja subvencije

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za poticanje prehrane osnovnog stada u pčelarstvu.

VI. 

Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 ili na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

KLASA:320-01/14-01/94
URBROJ: 2137/1-03/19-14-03
Koprivnica,  07. listopada 2014.

 ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.