Javni poziv za Tekući projekt: T – 100014 navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu na području Koprivničko–križevačke županije u 2015. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14) i članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-11 od 26. studeni 2014), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100014
NAVODNJAVANJE NA OTVORENOM POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU
na području Koprivničko–križevačke županije u 2015. godini

I.
Opći dio

Subvencioniranje poticanja navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu, ostvaruju korisnici u 2015. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.
Za provođenje tekućeg projekta T 100014 na podskupini 352 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 50.000,00 kuna.

II.
Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

  1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije;
  2. Subvencionirati će se troškovi kupnje novog sustava za navodnjavanje u iznosu od 25%, a maksimalno 20.000,00 kuna po podnositelju zahtjeva nabavne vrijednosti sustava za navodnjavanje. Za korisnike u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak;
  3. Potrebno je priložiti račun o kupnji sustava za navodnjavanje;
  4. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
  5. Zahtjev za subvencioniranje navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu podnosi se jednom godišnje.

III.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

  1. Kopija računa o kupnji sustava za navodnjavanje na otvorenom poljoprivrednom zemljištu;
  2. Dokaz o plaćanju po priloženim računima;
  3. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (Kopija Rješenje o upisu u Upisnik ili kopija Rješenja o promjenama u Upisniku, ili kopija zelene iskaznice, ili potvrda o upisu u Upisnik izdana od APPRRR, ili kopija zahtjeva za izravnu potporu u tekućoj godini s prijemnim štambiljem APPRRR );
  4. Kopija žiro računa/IBAN;
  5. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a .

IV.
Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 18. Prosinca 2015. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica – www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje navodnjavanja na otvorenom poljoprivrednom zemljištu i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «T-100014»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.
Način plaćanja

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju navodnjavanja otvorenog poljoprivrednog zemljišta.
Korisnik subvencije dužan je dostaviti dokaz o plaćanju računa dobavljaču, a ukoliko korisnik subvencije nije platio dobavljaču po ispostavljenom računu u dijelu iznosa računa ili cijeli iznos, do iznosa odobrene subvencije po Zaključku, Koprivničko – križevačka županija iznos dodijeljene subvencije plaća direktno dobavljaču. Isto se radi namjenskog korištenja sredstava provodi cesijom, u korist izdavatelja računa.

VI.
Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu podravine i prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 ili na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 320-01/15-01/47
URBROJ: 2137/1-03/19-14-01
Koprivnica, 28 .01. 2015.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.