Javni poziv za Tekući projekt: T – 100013 poticanje proizvodnje povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14 i 4/15), članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14 i 2/15), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-11 od 26. studenog 2014) i Izmjene i dopune Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-9, Koprivnica, 05. svibnja 2015.), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT: T – 100013
POTICANJE PROIZVODNJE POVRĆA I CVIJEĆA U ZAŠTIĆENOM PROSTORU

I.
Opći dio

Subvencioniranje poticanja proizvodnje povrća, voća i cvijeća u zaštićenom prostoru, ostvaruju korisnici u 2015. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva.
Za provođenje tekućeg projekta T 100013 na podskupini 352 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 100.000,00 kuna.

II.
Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Korisnici subvencije su pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se troškovi kupnje zaštićenih prostora minimalne veličine 250 m2 u iznosu od 20 kuna/m2, a maksimalni iznos subvencije iznosi 20.000,00 kuna po zahtjevu, odnosno ne više od 40% od ukupnog iznosa prema priloženim računima ukoliko subvencija iznosi manje od 20.000,00 kn. Za korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak;
 3. Zaštićeni prostor mora biti podignut najkasnije u roku od 120 dana od dana dodjele subvencije. Koprivničko – križevačka županija će izvršiti naknadnu provjeru podizanja kupljenog zaštićenog prostora koji iz objektivnih razloga nije mogao biti podignut do trenutka donošenja zaključka o subvenciji, o čemu će biti sastavljen zapisnik.
 4. Korisnik subvencije mora biti vlasnik ili korisnik zemljišta na kojem je izgrađen
  zaštićeni prostor;
 5. Zaštićeni prostor kupljen je u toku 2015. godine ili najkasnije 01.09.2014. godine;
 6. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
 7. Zaštićeni prostor mora ostati u vlasništvu korisnika subvencije ili pravnog slijednika i u funkciji poljoprivredne proizvodnje najmanje 5 godina po realizaciji subvencije.
 8. Koprivničko-križevačka županija sa svrhom kontrole namjenskog korištenja subvencije za uzgoj povrća i cvijeća u zaštićenom prostoru prije dodjele subvencije vrši pregled zaštićenog prostora te zadržava pravo vršiti kontrolu zaštićenog prostora u razdoblju od 5 godina od trenutka dodjele subvencije, o čemu će biti sastavljeni zapisnici.
 9. Ukoliko se zaštićeni prostor ne koristi namjenski (u funkciji poljoprivredne proizvodnje) ili je prodan, korisnik subvencije dužan je izvršiti povrat subvencije u cijelosti u roku od 30 dana od dana izvršene kontrole na terenu.

III.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (Kopija Rješenje o upisu u Upisnik ili kopija Rješenja o promjenama u Upisniku, ili kopija zelene iskaznice, ili potvrda o upisu u Upisnik izdana od APPRRR, ili kopija zahtjeva za izravnu potporu u tekućoj godini s prijemnim štambiljem APPRRR );
 2. Kopija posjedovnog lista (ne starijeg od 6 mjeseci) ili ugovor o najmu na kojem je izgrađen zaštićeni prostor – staklenik ili plastenik;
 3. Kopija računa o kupnji zaštićenog prostora ili materijala za izgradnju zaštićenog prostor;
 4. Dokaz o plaćanju po priloženim računima;
 5. Kopija žiro računa/IBAN;
 6. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a.

IV.
Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 18. prosinca. 2015. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, ili na stranicama www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za subvencioniranje uzgoja povrća voća i cvijeća u zaštićenim prostorima i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom «T-100013»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.
Način plaćanja subvencije

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije izvršiti, isplatu podnositeljima zahtjeva za subvenciju uzgoja povrća, voća i cvijeća u zaštićenim prostorima.
Korisnik subvencije dužan je dostaviti dokaz o plaćanju računa dobavljaču, a ukoliko korisnik subvencije nije platio dobavljaču po ispostavljenom računu u dijelu iznosa računa ili cijeli iznos, do iznosa odobrene subvencije po Zaključku, Koprivničko – križevačka županija iznos dodijeljene subvencije plaća direktno dobavljaču. Isto se radi namjenskog korištenja sredstava provodi cesijom, u korist izdavatelja računa.

VI.
Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu podravine i prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 ili na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-04/15-01/1
RBROJ:2137/1-03/19-15-2
Koprivnica, 09.05.2015.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.