Javni poziv za Tekući projekt T 100010 poticanje novih višegodišnjih nasada

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14 i 4/15), članka 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2015. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 15/14 i 2/15), Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA:400-06/14-01/44, URBROJ:2137/1-03/16-14-11 od 26. studenog 2014) i Izmjene i dopune Programa: 1014 Razvoj poljoprivrede (KLASA: 400-06/15-01/25, URBROJ: 2137/1-03/10-15-9, Koprivnica, 05. svibnja 2015.), Župan Koprivničko – križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA TEKUĆI PROJEKT T 100010
POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

I.
Opći dio

Subvencioniranje podizanja novih i rekonstrukciju starih višegodišnjih nasada, ostvaruju korisnici u 2015. godini, koji su ostvarili uvjete iz ovog Javnog poziva..
Za provođenje tekućeg projekta T 100010 na podskupini 352 u 2015. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 150.000,00 kuna.

II.
Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za subvenciju

 1. Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju,
  moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imati sjedište ili
  prebivalište na području koprivničko – križevačke županije;
 2. Subvencionirati će se sadnja novih i rekonstrukcija starih nasada voćnjaka, na površini
  ne manjoj od 0,25 ha, iznos subvencije po jednoj voćnoj sadnici je 40% od cijene sadnice, ali ne više od 12,00 kn (dvanaest kuna) za sve voćne vrste;
 3. Subvencionirati će se sadnja novih i rekonstrukcija starih nasada vinove loze na površini
  ne manjoj od 0,25 ha, 40% cijene sadnice, a najviše 4,00 kn po loznom cijepu;
 4. Subvencionirati će se sadnja novih nasada jagoda minimalno za 3.000 komada sadnica
  jagoda, 40% prosječne cijene sadnice ali ne više od 0,6 kuna;
 5. Korisnici koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljivi trošak;
 6. Podnositelj zahtjeva mora imati pozitivno Mišljenje SS na obrascu“M“;

III.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

 1. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (Kopija Rješenje o upisu u Upisnik ili kopija Rješenja o promjenama u Upisniku, kopija zelene iskaznice ili potvrda o upisu u Upisnik izdana od APPRRR, ili kopija zahtjeva za izravnu potporu u tekućoj godini s prijemnim štambiljem APPRRR ) ;
 2. Kopija posjedovnog lista ne starijeg od 6 mjeseci ili kopija važećeg ugovora o najmu u trajanju najmanje 3 godine, za jagode i 5 godina za vinograd ili voćnjak na kojem se nalazi čestica višegodišnjeg nasada;
 3. Mišljenje SS na obrascu “M”;
 4. Kopija računa za sadnice/lozne cijepove;
 5. Dokaz o plaćanju po računima;
 6. Kopija žiro računa/IBAN;
 7. Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a .

IV.
Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 18. prosinca 2015. godine odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koji zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili www.arhiva.kckzz.hr–javni pozivi, a ispunjeni zahtjev za poticanje podizanja novih i rekonstrukciju starih višegodišnjih nasada i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica
s naznakom “novi višegodišnji nasadi T-100010”

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.
Način plaćanja subvencije

Zaključak o isplati subvencije donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Koprivničko-križevačke županije, izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva za poticanje novih višegodišnjih nasada.
Korisnik subvencije dužan je dostaviti dokaz o plaćanju računa dobavljaču, a ukoliko korisnik subvencije nije platio dobavljaču po ispostavljenom računu u dijelu iznosa računa ili cijeli iznos, do iznosa odobrene subvencije po Zaključku, Koprivničko – križevačka županija iznos dodijeljene subvencije plaća direktno dobavljaču. Isto se radi namjenskog korištenja sredstava provodi cesijom, u korist izdavatelja računa.

VI.
Oglašavanje i informacije

Javni poziv objaviti će se na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u Glasu Podravine i Prigorja, a sve ostale informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na telefon 658-189 ili na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:320-04/15-01/1
URBROJ:2137/1-03/19-15-2
Koprivnica, 09.05.2015.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing. građ., v.r.