Javni poziv za Tekući projekt T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15. – pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19.), članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19.) i točke IV Programa 1006 Konkurentno gospodarstvo, Tekući projekt T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora, KLASA:400-06/19-01/27, URBROJ:2137/1-04/07-19-4 od 2. prosinca 2019. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA TEKUĆI PROJEKT T 100004 POTICANJE IZGRADNJE GOSPODARSKIH
GRAĐEVINA SUFINANCIRANJEM GLAVNIH GRAĐEVINSKIH PROJEKATA
JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA

na području Koprivničko-križevačke županije u 2020. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane JLS, gospodarske pravne osobe i OPG-i u sustavu PDV-a (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) s područja Koprivničko-križevačke županija, da u skladu s tekućim projektom T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora, za koji je rezervirano 200.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

II.

Ako su podnositelji zahtjeva gospodarske pravne osobe i OPG-i u sustavu PDV-a, moraju se baviti gospodarskom proizvodnjom i namjeravaju graditi gospodarsku građevinu isključivo na području Koprivničko-križevačke županije. Sufinancirati će im se troškovi izrade glavnih i/ili izvedbenih projekata za izgradnju gospodarske građevine u visini od 30% iznosa računa, najviše do 30.000,00 kn. PDV je neprihvatljiv trošak. U Proračunu su za tu namjenu osigurana sredstva u iznosu 150.000,00 kn.

III.

Ukoliko su podnositelji zahtjeva JLS, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 132/17.), razvrstani u skupine II, III i IV sa vrijednošću indeksa razvijenosti do 100% (u odnosu na nacionalni prosjek),
sufinancirati će se 30% troškova za investicije iz područja gospodarstva, komunalnih djelatnosti, prometa, gospodarenja otpadom i sl. u maksimalnim iznosima kako slijedi:

  • o do 50.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine,
  • o do 40.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine,
  • o do 30.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti IV. skupine.

Komunalni i vodni doprinos nisu prihvatljivi trošak, dok je PDV prihvatljiv, ukoliko JLS nije Odlukom predstavničkog tijela ovlastio pravnu osobu koja je u sustavu PDV-a za nositelja investicije projektiranja. U Proračunu su za tu namjenu osigurana sredstava u iznosu 50.000,00 kn.

IV.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. zahtjev – poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata (obrazac T 100004/20),
2. presliku Izvoda iz sudskog registra/ Obrtnicu / Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ukoliko je podnositelj zahtjeva tvrtka, obrt i OPG,
3. presliku računa ovlaštene projektantske tvrtke za izvršenu izradu glavnog i/ili izvedbenog projekta gospodarske građevine za dobivanje potvrdnice s dokazom o izvršenom plaćanju (izvod iz žiro-računa),
4. presliku pravomoćne građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta.

V.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.11.2020. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

VI.

Župan donosi Zaključak o isplati subvencije temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VII.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi) i obavijest o Javnom pozivu u tjednom listu Podravski list.
Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:302-01/20-01/3
URBOJ:2137/1-04/08-20-1
Koprivnica, 3. veljača 2020.

Ž U P A N :
Darko Koren, ing. građ.