Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2017. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15), članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14.), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16. i 21/16.) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 20/16.), točke IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, u dijelu koji se odnosi na aktivnost A 100076 EU članstva i projekti SAA (KLASA: 400-06/16-01/43, URBROJ: 2137/1-01/12-16-13, od 14. prosinca 2016. godine) i Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju (KLASA: 230-01/15-01/32, URBROJ:2137/1-06/04-15-1 od 26. studenog 2015.) Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

Javni poziv
za sufinanciranje projekata udruga u 2017. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran

Cijeli javni poziv možete pročitati OVDJE.