Javni poziv za Poticanje poduzetništva subvencioniranjem kamata

Županijsko poglavarstvo Koprivničko–križevačke županije, objavljuje Javni poziv za tekući projekt T 100006 Poticanje poduzetništva subvencioniranjem kamata – „Poduzetništvo 2008.“ Predmet Javnog poziva je mogućnost korištenja subvencioniranih kredita za poticanje i razvoj gospodarstva na području Koprivničko-križevačke županije.

Korisnici kredita po ovom Projektu mogu biti pravne osobe u 100% privatnom vlasništvu državljana Republike Hrvatske i to:

 • obrti,
 • mala i srednja trgovačka društva,
 • zadruge.

Pravo na korištenje poduzetničkog kredita i subvenciju kamate ima poduzetnik koji namjerava ulagati:

 • na području Koprivničko-križevačke županije, bez obzira na sjedište pravne osobe,
 • u objekte i opremu namijenjenih proizvodnim djelatnostima,
 • u građevinsku mehanizaciju.

Ukupni kreditni fond iznosi 15.000.000,00 kn i moći će se realizirati do iskorištenja kreditnih sredstava.Poduzetnički subvencionirani krediti moći će se realizirati isključivo kod sljedećih banaka: Podravska banka d.d., Privredna banka d.d., Erste&Steiermärkische bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d..

Poduzetnici dobivene kredite mogu koristiti za:

 • kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje proizvodnih objekata,
 • nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme namijenjene proizvodnji,
 • nabava građevinske mehanizacije (bager, buldožer, rovokopač ..).

Krediti se ne odobravaju za:

 • obrtna sredstva,
 • refinanciranje ranijih kredita,
 • refundiranje ranijih ulaganja,
 • kupnju transportnih sredstava.

Godišnja kamatna stopa iznosi: tromjesečni EURIBOR+3,7%. Subvencija Koprivničko–križevačke županije: 3% godišnje.Naknada banci: 0,8% jednokratno na iznos odobrenog kredita, a prije korištenja kredita.Kreditna sredstva će se odobravati u minimalnoj vrijednosti od 100.000,00 kuna do maksimalno 1.000.000,00 kuna. Rok korištenja kredita može biti do 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o kreditu s Korisnikom kredita, ovisno o namjeni ulaganja.Rok otplate kredita može biti najviše do 10 godina, ovisno o namjeni ulaganja, u koje je uključeno razdoblje počeka.Razdoblje počeka može biti najviše do 2 godine, ovisno o namjeni ulaganja.

Korisnik kredita podnosi zahtjev za kredit u jednoj od poslovnih banaka sa pripadajućom dokumentacijom. Nakon odobrenja i sklapanja ugovora kod poslovne banke, korisnik kredita podnosi Koprivničko–križevačkoj županiji zahtjev za subvenciju kamata. Na osnovu zahtjeva i ugovora o kreditu, korisniku se izdaje Rješenje o subvenciji redovne kamatne stope.     

Dokumentaciju za kredit korisnici podižu kod poslovnih banaka, a zahtjev za subvenciju kamata u Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalne djelatnosti ili na Internet stranici Županije (www.arhiva.kckzz.hr).

Uz zahtjev za subvenciju kamata korisnici navedenog kredita moraju priložiti i kopiju Ugovora o kreditu te dostaviti u Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije (soba 61/II).

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Koprivničko-križevačkoj županiji, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, A. Nemčića 5, Koprivnica, soba br. 61/II ili na telefon: 048/658-235.