Javni poziv za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije“ broj 17/13.) Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
za podnošenje prijedloga za izbor članova
Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije

I.

Pokreće se postupak izbora članova Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao savjetodavnog tijela Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županijska skupština).
Cilj osnivanja Povjerenstva je poticanje odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenost vlasti i odlučivanja te sprečavanje korupcije.

II.

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Odbor za izbor i imenovanja) u Povjerenstvo bira šest članova temeljem ovog javnog poziva iz reda:

 • sindikata, jedan član,
 • udruga, jedan član,
 • novinara, jedan član,
 • gospodarstva, jedan član,
 • obrazovanja, jedan član i
 • javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika, jedan član.

III.

Uvjeti za izbor članova Povjerenstva iz redova opisanih u točki II. ovog Javnog poziva su: tri (3) godine rada na poslovima opisanima u točki II. podtočke 1. do 6. ovog Javnog poziva, prijavljeno prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije najmanje šest (6) mjeseci, da nije osuđivan za kaznena djela i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti kao i da kandidat nije član nijedne političke stranke do unazad tri (3) godine.
Svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ove točke može se kandidirati i biti izabrana za člana Povjerenstva.

IV.

Kandidati, uz obrazloženu prijavu za kandidiranje, obvezni su priložiti:

 • životopis (europass format),
 • javnu ispravu o završenom obrazovanju, odnosno stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (u preslici, po potrebi, original na uvid),
 • potvrda poslodavca o radu na poslovima iz točke II. podtočke 1. do 6. ovog Javnog poziva, odnosno dokaz o članstvu u udruzi/sindikatu ili dokaz o upisu u odgovarajući registar, unazad tri (3) godine od dana podnošenja prijave,
 • potvrda nadležne policijske uprave o prebivalištu kandidata, unazad šest (6) mjeseci od dana podnošenja prijave, odnosno kopija osobne iskaznice,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti (ne starije od šest (6) mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da nije član političke stranke, kao i da nije bio član političke stranke unazad tri godine od dana podnošenja prijave.

V.

Rok za podnošenje prijedloga za izbor članova Povjerenstva je do 17. kolovoza 2021. godine.
Ovaj javni poziv objavit će se na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije i lokalnim tiskanim medijima.
Prijedlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica, uz naznaku na kuverti „Javni poziv-Antikorupcija- ne otvaraj“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VI.

U slučaju pristiglih prijava, odnosno prijedloga više kandidata za člana Povjerenstva iz reda određene skupine iz točke II. podtočke 1. do 6. ovog Javnog poziva izbor se provodi glasovanjem o kandidatima tako da se izabere predviđeni broj članova Povjerenstva iz te skupine.

VII.

Odbor za izbor i imenovanja predložit će Županijskoj skupštini imenovanje članova Povjerenstva najkasnije u roku od 30 dana nakon provedenog ovog javnog poziva te provedenih konzultacija s predlagateljima članova Povjerenstva iz redova predstavničke većine i predstavničke manjine u Županijskoj skupštini.
Županijska skupština imenuje Povjerenstvo posebnim rješenjem.
Mandat Povjerenstva traje do isteka mandata pojedinog saziva Županijske skupštine.

VIII.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovom javnom pozivu korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 021-06/21-05/4
URBROJ: 2137/1-02/05-21-1
Koprivnica, 23. srpnja 2021.

PREDSJEDNIK
Stjepan Peršin, v.r.