Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Koprivničko-križevačkoj županiji

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata („Narodne novine“ broj 169/04. i 37/08.) i članka 12. Odluke o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/15., 12/15. 2/16., 4/16. -pročišćeni tekst, 19/17., 21/18. i 1/19. – pročišćeni tekst) Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga kandidata za članove
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Koprivničko-križevačkoj županiji

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Koprivničko-križevačkoj županiji (dalje u tekstu: Povjerenstvo) ima pet članova, a imenuje ih Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.

Povjerenstvo djeluje pri Upravnom odjelu za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, a obavlja sljedeće poslove:

  • prati primjenu propisa na području Koprivničko-križevačke županije koji se odnose na zaštitu prava i interesa pacijenata,
  • prati povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Koprivničko-križevačke županije,
  • predlaže poduzimanje mjera za zaštitu i promicanje prava pacijenata na području Koprivničko-križevačke županije,
  • bez odgađanja obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo o slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata,
  • podnosi Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu,
  • obavještava javnost o povredama prava pacijenata,
  • obavlja druge poslove određene Zakonom o zaštiti prava pacijenata.

Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave ovog Poziva.

Prijedlozi se dostavljaju osobno ili poštom u pisarnicu Koprivničko-križevačke županije na adresu: Koprivnica, Ulica Antuna Nemčića 5.

Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije