Javni poziv za Kapitalni projekt T 100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15), točke IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, u dijelu koji se odnosi na kapitalni projekt T 100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave, KLASA: 400-01/15-01/45, URBROJ:2137/1-03/10-15-16, od 26. studenoga 2015. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
ZA KAPITALNI PROJEKT
T 100050
SUFINANCIRANJE IZRADE DOKUMENTACIJE ZA PRIPREMU
EU PROJEKATA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da, u skladu s Kapitalnim projektom T 100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave, točka IV Programa 1011 : MEĐUNARODNA SURADNJA I EU PROJEKTI, KLASA: 400-01/15-01/45, URBROJ:2137/1-03/10-15-16, od 26. studenoga 2015. godine, dostave svoje zahtjeve.

Korisnici sufinanciranja

II.

Korisnici sufinanciranja su JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II. i III. skupine (do 100% nacionalnog prosjeka), koje udovoljavaju ostalim uvjetima Javnog poziva.

Mjerila i kriteriji koje moraju zadovoljiti podnositelji zahtjeva

III.

Ovaj kapitalni projekt dijeli se na:

a. Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije,
b. Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije.

IV.

a. Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije

U dijelu kapitalnog projekta pod a.) sufinancira se izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekata, radi pripreme projekata koji će se prijaviti za financiranje u okviru programa Europske unije ili nacionalnih izvora financiranja, te se provode ili će se provoditi na području Koprivničko-križevačke županije.

Pod pojmom projektno-tehničke dokumentacije podrazumijeva se sva projektna i tehnička dokumentacija do izdavanja građevinske dozvole kao što su: idejno rješenje/projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, odnosno svi njihovi dijelovi (arhitektonski projekt, građevinski projekt, projekt konstrukcije zgrade, projekt zgrade u odnosu na uštedu energije i toplinsku zaštitu, troškovnik, geotehnički elaborat, parcelacijski elaborat, kontrola stabilnosti, revizije i drugi bez kojih se ne bi mogla izdati građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt). Plaćanja komunalnih i vodnih doprinosa nisu prihvatljiv trošak u okviru ovog tekućeg projekta, dok je porez na dodanu vrijednost prihvatljiv trošak.

Uvjet za prijavu na javni poziv je izdana građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt za objekte za koje nije potrebno ishođenje građevinske dozvole, a za kapitalnu pomoć za dio troškova je prihvatljiva je i druga prethodno ishođena dokumentacija u istom projektu.

Namjena projekta je pomoć unutar općeg proračuna jedinicama lokalne samouprave.

Korisnici kapitalnog projekta su jedinice lokalne samouprave s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II. i III. skupine (do 100% u odnosu na nacionalni prosjek).

Za projekte JLS u 2016. godini sufinancirati će se 50% troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekata JLS koji će se kandidirati na javne pozive za projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije ili drugih izvora financiranja, prema kriterijima kako slijedi:

 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 150.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine.
 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 140.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine.
 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije maksimalno do 130.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine.

V.

b. Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije

U dijelu kapitalnog projekta pod b.) sufinancira se izrada popratne dokumentacije potrebne za prijavu projekata, koji se provode ili će se provoditi na području Koprivničko-križevačke županije, na odgovarajuće fondove za financiranje sredstvima Europske unije.

Pod pojmom popratna dokumentacija podrazumijeva se sva dokumentacija koju je za pripremu EU projekata do aplikacije na odgovarajući fond potrebno izraditi nakon dobivanja građevinske dozvole/potvrde glavnog projekta ili predaje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole/potvrde glavnog projekta – studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi, ocjena prihvatljivosti planova i zahvata, procjena utjecaja zahvata na okoliš, itd. Porez na dodanu vrijednost je prihvatljiv trošak u okviru ovog tekućeg projekta.

Uvjet za prijavu na javni poziv je predana projektna aplikacija akreditiranoj agenciji, bilo da se radi o javljanju na natječaj za financiranje projekata bespovratnim EU sredstvima ili prijavu projekta na indikativnu listu projekata za buduće financiranje.

Namjena projekta je pomoć unutar općeg proračuna jedinicama lokalne samouprave.

Korisnici kapitalnog projekta su jedinice lokalne samouprave s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II. i III. skupine (do 100% u odnosu na nacionalni prosjek).

U 2016. godini sufinancirati će se 50% troškova izrade popratne dokumentacije projekata JLS prihvatljivih za financiranje iz EU fondova, prema kriterijima kako slijedi:

 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 50.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine.
 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 40.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine.
 • Dodijeliti će se kapitalna pomoć za dio troškova izrade popratne dokumentacije maksimalno do 30.000,00 kuna za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. skupine.

VI.

Broj godišnjih prijava JLS nije limitiran osim rezerviranim sredstvima u Proračunu, a Koprivničko-križevačka županija ima pravo praćenja realizacije projekta te kontrole namjenskog utroška sredstava. Korisnici su, nakon prijave projekta na odgovarajući natječaj za financiranje iz EU fondova, dužni dostaviti informaciju o prijavi i rezultatu prijave na isti.

Prednost kod dodjele sredstava imat će JLS s nižom vrijednošću indeksa razvijenosti, te projekti koji doprinose stvaranju dodane vrijednosti i razvoju gospodarstva, unapređenju osnovne komunalne infrastrukture, te poboljšanju društvenog života.

Dvostruko financiranje izrade projektno tehničke i popratne dokumentacije nije prihvatljivo. U slučaju da je pojedini projekt već sufinanciran iz drugih izvora financiranja, iz ovog programa se po zahtjevu može odobriti isplata kapitalne pomoći u iznosu koji nije pokriven sredstvima drugih izvora financiranja (maksimalno do 50% po zahtjevu).

Za sufinanciranje su prihvatljivi iznosi priloženih računa koji ne odstupaju od prosječne tržišne vrijednosti u Republici Hrvatskoj.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva

VII.

Za dio kapitalnog projekta pod a./ Sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije:

 1. Popunjen obrazac zahtjeva „EU-JLS T 100050“,
 2. Kopija građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta za investicije za koje nije potrebno ishođenje građevinske dozvole,
 3. Kopija računa ovlaštene tvrtke za izradu projektno-tehničke dokumentacije s dokazom o izvršenom plaćanju,
 4. Kopije izrađenih dokumenata koji su predmet plaćanja,
 5. Potvrda nadležnog ureda za graditeljstvo da je kapitalnu investiciju moguće realizirati bez građevinske dozvole (u slučaju da za izgradnju nije potrebna građevinska dozvola).

Za dio kapitalnog projekta pod b./ Sufinanciranje izrade popratne dokumentacije:

 1. Popunjen obrazac zahtjeva „EU-JLS T 100050“,
 2. Kopija izrađenog dokumenta za čiju se izradu traži sufinanciranje,
 3. Kopija računa ovlaštene tvrtke za izradu popratne dokumentacije s dokazom o izvršenom plaćanju,
 4. Kopija apliciranog projektnog prijedloga,
 5. Potvrda o predaji projektnog prijedloga akreditiranoj agenciji za sufinanciranje bespovratnim EU sredstvima ili prijavi projekta na indikativnu listu baze projekata za buduće financiranje.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

VIII.

Zahtjev se podnosi do 19. prosinca 2016. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje dostavlja se na adresu:

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Služba ureda župana

Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove
Ulica Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

s naznakom “KAPITALNI PROJEKT T 100050“

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke VII. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

IX.

Rješenje o isplati kapitalne pomoći donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti isplatu podnositeljima zahtjeva.

U slučaju da podnositelj zahtjeva nije izrađivaču dokumentacije platio račun za čiju izradu se podnosi zahtjev, kapitalna pomoć se može izvršiti i cesijom na IBAN izrađivača.

X.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Služba ureda župana, Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove, Ulica Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, na e-mail: medjunarodna.suradnja@kckzz.hr ili telefon 658-120.

XI.

Ovaj javni poziv, zajedno s obrascem zahtjeva „EU-JLS T 100050“, objavljuje se na web stranicama Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr (Javni pozivi i natječaji), te se dostavlja e-mailom svim općinama i gradovima u Koprivničko-križevačkoj županiji.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA : 910-01/16-03/1
URBROJ : 2137/1-01/12-16-1
Koprivnica, 18. siječnja 2016.

Ž U P A N:
Darko Koren, ing. građ.,v.r.