JAVNI POZIV za kapitalni projekt K 100068 Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta

Obzirom da sredstva nisu u potpunosti potrošena, a neke JLS čekaju isporuku komunalne opreme i račune koje moraju priložiti, produžujemo rok za prijavu na navedeni poziv do 24.12.2014. - Koprivnica, 10.12.2014.

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13 i 14/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13, 3/14 i 11/14.) i II Izmjene i dopune Programa 1007 Komunalno gospodarstvo, kapitalni projekt K 100068 Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom reciklažna dvorišta, KLASA: 400-06/14-01/32, URBROJ: 2137/1-03/09-14-5 od 23. rujna 2014. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I   P O Z I V
za kapitalni projekt K 100068 Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta
na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave koje su vlasnici odnosno suvlasnici komunalnih društava registriranih za poslove gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100068 Sufinanciranje gradnje objekata gospodarenja komunalnim otpadom – reciklažna dvorišta, KLASA: 400-06/14-01/32, URBROJ: 2137/1-03/09-14-5 od 25. rujna 2014. godine, za koji je rezervirano 400.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

II.

JLS kao podnositelj zahtjeva za sredstva pomoći/sufinanciranje mora ulagati u:

  • Gradnju i opremanje reciklažnih dvorišta u jedinicama lokalne samouprave koje su vlasnici, odnosno suvlasnici komunalnih društava registriranih za poslove gospodarenja otpadom.
  • Oprema koja čini prihvatljivi trošak su vage, kontejneri i kante za selektivno sakupljanje komunalnog otpada.
  • Neprihvatljivi troškovi su porez na dodanu vrijednost i troškovi nadzora.

Sufinancirati će se 50% od ukupnog učešća u financiranju kapitalnog projekta od strane JLS, što je regulirano Ugovorom ili odlukom s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ali ne više od 30% prihvatljivih troškova gradnje i opremanja reciklažnih dvorišta. Nominalno gornji limit u godišnjem ukupnom iznosu sufinanciranja gradnje reciklažnog dvorišta ili nabave opreme po JLS iznosi 300.000.00 kn. Iznimno za jedinice lokalne samouprave koje sufinanciraju samostalno nabavu opreme za postojeće reciklažno dvorište, odnosno objekte gospodarenja otpadom, kojima upravlja trgovačko društvo u njihovom vlasništvu ili suvlasništvu, intenzitet potpore iznosi do 30% od troškova opreme, bez PDV, ali ne više od 100.000,00 kuna godišnje.

Jedinice lokalne samouprave realiziraju kapitalnu pomoć podnošenjem Zahtjeva na propisanom obrascu, nakon objavljenog javnog poziva.

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Ugovor o izvođenju radova s izvođačem ili za nabavu opreme zaključen između nositelja investicije i dobavljača
  2. Ovjerenu situaciju/račun o izvedenim radovima ili nabavljenoj opremi
  3. Odluku tijela jedinice lokalne samouprave o povjeravanju poslova gospodarenja otpadom trgovačkom društvu, koje je ujedno i nositelj investicije, time i ovlašteni alternativni podnositelj zahtjeva
  4. Ugovor jedinice lokalne samouprave s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o učešću u sufinanciranju gradnje novih reciklažnih dvorišta ili nabavi opreme za selektivno sakupljanje komunalnog otpada, osim kada jedinica lokalne samouprave i ovlašteno trgovačko društvo samostalno nabavljaju opremu ili objekt za sustav gospodarenja opremom.

 IV.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 12.12.2014. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

V.

Župan donosi Zaključak temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VI.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr i dostavlja se JLS elektroničkom poštom.

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail: emilija.cvelber@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 351-01/14-01/72
URBOJ: 2137/1-03/09-14-1
Koprivnica, 14. listopada 2014.

Ž U P A N :
Darko Koren, ing. građ., v.r.