Javni poziv za Kapitalni projekt: K-100013 za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda te izradu projektno-tehničke i popratne dokumentacije za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15) i Programa 1008 Vodno gospodarstvo, K-100013 Izgradnja komunalne infrastrukture KLASA: 400-06/15-01/45, URBROJ: 2137/1-03/03-15-12 od 26. studenog 2015. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT: K-100013
za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbe, odvodnje i sustava za pročišćavanje otpadnih voda te izradu projektno-tehničke i popratne dokumentacije za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti

na području Koprivničko–križevačke županije u 2016. godini

Korisnici sufinanciranja gradnje ili rekonstrukcije vodnokomunalne infrastrukture te izrade projektno-tehničke i popratne dokumentacije

  I.

A) JLS Koprivničko-križevačke županije na čijem se području izgrađuju ili rekonstruiraju sustavi za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, a koje su s Hrvatskim vodama ili iz drugih izvora financiranja ugovorile sufinanciranje izgradnje ovisno o vlastitom financijskom učešću, korisnici su kapitalne pomoći u visini 50% od ukupnih financijskih obveza JLS iz Ugovora, ali ne više od 20% sveukupnih troškova gradnje po situacijama, bez PDV i troškova nadzora.

B) JLS ili vodnokomunalna društva u njihovom vlasništvu koja nemaju sklopljeni ugovor o sufinanciranju i kapitalne investicije financiraju iz vlastitih izvora sredstava Proračuna, korisnici su kapitalne pomoći u visini 50% od visine vrijednosti radova, ali ne više od 500.0000,00 kuna u 2016. godini od troškova gradnje po situacijama, bez PDV i troškova nadzora.

C) JLS ili vodnokomunalna društva u njihovom vlasništvu, sufinanciraju projektno-tehničku dokumentaciju i popratnu dokumentaciju za pripremu EU projekta u JLS do apliciranja prema strukturnom fondu temeljem donesenih Odluka za Aglomeraciju Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete i Aglomeraciju Koprivnica – Gola.

Sufinancirati će se 30% troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije i popratne dokumentacije za pripremu projekata JLS koji će se kandidirati na javne pozive za projekte koji se financiraju sredstvima Europske unije iz kohezijskog fonda putem Operativnih programa ili drugih izvora financiranja za male kapitalne investicije prema Programu ruralnog razvoja.

U Programu 1008 – Vodno gospodarstvo rezervirano je 1.800.000,00 kuna, na poziciji Kapitalni projekt K – 100013 za provedbu:

A) na temelju Ugovora o sufinanciranju izgradnje i rekonstrukcije vodnokomunalne infrastrukture u iznosu od 800.000,00 kuna,

B) bez Ugovora o sufinanciranju izgradnje i rekonstrukcije vodnokomunalne infrastrukture u iznosu od 600.000,00 kuna,

C) za izradu projektno tehničke dokumentacije u iznosu od 400.000,00 kuna.

Zahtjev za plaćanjem može se podnijeti za radove na vodoopskrbi, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda te izradu projektno-tehničke i popratne dokumentacije koji se nastavljaju iz 2015. godine ili su započeli u 2015. godini za JLS I., II. i III. skupine razvijenosti (od 27.12.2013. po Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije).

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

II.

  1.  Obrazac zahtjeva Z – 100013,
  2. Ovjereni račun ili situacija,
  3. Ugovor o radovima s izvođačem,
  4. Akt JLS o nositelju investicije,
  5. Ugovor o sufinanciranju s Hrvatskim vodama ili iz drugih financijskih fondova,
  6. Dokaz o plaćanju u koliko su radovi ili usluge plaćeni,
  7. Ovjerena cesija u koliko radovi ili usluge nisu plaćeni.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

III.

Zahtjev se podnosi do 23.12.2016. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju koju zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje kapitalne pomoći dostavljaju se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

s naznakom OBRAZAC ZK – 100013

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

IV.

Zaključak o plaćanju po ovjerenim situacijama donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti plaćanje.

V.

Javni poziv objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i dostaviti na adrese Jedinica lokalne samouprave iz I, II i III skupine po indeksu razvrstanosti.

VI.

Dodatne informacije možete zatražiti na e-mail: miroslav.vrban@kckzz.hr ili telefon/faks: 658 – 234.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 325-01/16-01/3
URBROJ: 2137/1-04/03-16-1
Koprivnica, 03. veljače 2016.

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ., v.r.