Javni poziv za kapitalni projekt : K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem 5 % vrijednosti radova po situaciji za odvodnju i pročišćavanje za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti

Na temelju članka 36. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 8/09, 12/09, 10/10, 7/11. i 6/12. – pročišćeni tekst) Mjerilima i kriterijima Programa 1015 : Vodno gospodarstvo K-100013 izgradnje komunalne vodne infrastrukture KLASA : 400-06/12-01/30, URBROJ: 2137/1-04/05-12-6 od 17. prosinca 2012. godine, Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

  JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT : K-100013

Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem 5 % vrijednosti radova po situaciji za odvodnju i pročišćavanje za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti

na području Koprivničko–križevačke županije u 2013. godini

Korisnici sufinanciranja gradnje ili rekonstrukcije

I. 

Jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije, koje su ugovorile s Hrvatskim vodama financiranje (90 %), a 10 % investitor, odnosno JLS na čijem području se izvode radovi.

 Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

 II.

 

  1. Obrazac zahtjeva “K-100013 – B”,
  2. Ovjereni račun ili situacija.
  3. Ugovor o radovima s izvođačem.
  4. Akt JLS o nositelju investicije.

 

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

   III. 

Zahtjev se podnosi do 30.11.2013. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju kojeg zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica ili na http://arhiva.kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/

Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje gradnje ili rekonstrukcije dostavlja se na adresu:

  Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti
Nemčićeva 5
48000 Koprivnica

 s naznakom “K – 100013 – Odvodnja i pročišćavanje”

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 

IV.

Rješenje o plaćanju po ovjerenim situacijama donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije i proračun Koprivničko-križevačke županije izvršiti plaćanje.

V.

Sve informacije, mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti, Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica, na Web stranicama Županije http://www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi i natječaji), na e-mail: tomislav.teskera@kckzz.hr  ili telefon 658-234.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA : 325-01/13-01/9
URBROJ : 2137/1-04/05-13-1
Koprivnica, 7. svibnja 2013.

ŽUPAN:
Darko Koren,ing.građ., v.r.