JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT : K-100013 Izgradnja komunalne vodne infrastrukture sufinanciranjem 5 % vrijednosti radova po situaciji za odvodnju i pročišćavanje za JLS svrstane u I, II i III skupinu razvijenosti na području KKŽ u 2014.

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13. i 14/13.) Programa 1008 : Vodno gospodarstvo, K-100013 Izgradnje komunalne vodne infrastrukture KLASA : 400-06/13-01/39, URBROJ: 2137/1-04/05-13-09 od 17. prosinca 2013. godine, Župan Koprivničko–križevačke županije raspisuje

 JAVNI POZIV ZA KAPITALNI PROJEKT : K-100013

Izgradnja komunalne vodne infrastrukture
sufinanciranjem 5 % vrijednosti radova po situaciji za
odvodnju i pročišćavanje za JLS svrstane u
I, II i III skupinu razvijenosti
na području Koprivničko–križevačke županije u 2014. godini

 Korisnici sufinanciranja gradnje ili rekonstrukcije

I. 

Jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije, na čijem se području gradi sustav odvodnje i pročišćavanja, a koje su ugovorile s Hrvatskim vodama sufinanciranje gradnje, s najmanjim vlastitim učešćem od 10 % ukupne vrijednosti radova, prihvatljivi su korisnici.

Zahtjev za plaćanjem (bez PDV-a, troškova nadzora ili slično), može se podnijeti za radove na odvodnji i pročišćavanju koji se nastavljaju iz 2013. ili će započeti u 2014. za JLS I., II. i III. skupine razvijenosti (od 27.12.2013. po Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije).

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

II.

  1. Obrazac zahtjeva “K – 100013 – B”,
  2. Ovjereni račun ili situacija.
  3. Ugovor o radovima s izvođačem.
  4. Akt JLS o nositelju investicije.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

III. 

Zahtjev se podnosi do 15.12.2014. godine, odnosno do utroška sredstava na propisanom obrascu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju kojeg zainteresirani mogu dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Ispunjeni zahtjev za sufinanciranje gradnje ili rekonstrukcije dostavlja se na adresu:

  Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti,
poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

 s naznakom “K – 100013 – Odvodnja i pročišćavanje”

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke II. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

IV.

Rješenje o plaćanju po ovjerenim situacijama donosi Župan Koprivničko-križevačke županije na osnovu kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije izvršiti plaćanje.

 V.

Javni poziv objaviti će se na mrežnim stranicama Koprivničko-križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i u „Glasu Podravine i Prigorja“.

 VI.

 Dodatne informacije možete zatražiti na e-mail : tomislav.teskera@kckzz.hr ili telefon/faks : 658 – 234.

 ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA : 325-01/14-01/3
URBROJ : 2137/1-03/21-14-2
Koprivnica, 31. siječnja 2014.

ŽUPAN:
Darko Koren,ing.građ.