JAVNI POZIV za kapitalni projekt K 100008 Poduzetničke zone

Na temelju članka 97. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13 i 14/13), članka 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2014. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 17/13, 3/14 i 11/14) i točke IV Programa 1006 Konkurentno gospodarstvo, kapitalni projekt K 100008 Poduzetničke zone, KLASA:400-06/14-01/32, URBROJ:2137/1-03/06-14-4 od 23. rujna 2014. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije donio je

J A V N I   P O Z I V
ZA KAPITALNI PROJEKT K 100008 PODUZETNIČK ZONE
na području Koprivničko-križevačke županije u 2014. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100008 Poduzetničke zone, KLASA:400-06/14-01/32, URBROJ:2137/1-03/06-14-4 od 23. rujna 2014. godine, za koji je rezervirano 150.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

II.

JLS kao podnositelj zahtjeva za sredstva pomoći / sufinanciranje mora ulagati u:

  • Izradu projektne dokumentacije za izgradnju komunalne infrastrukture (na razini idejnog/glavnog/izvedbenog projekta za infrastrukturu, parcelacijski elaborati, geodetske podloge),
  • Izgradnju komunalne infrastrukture u poduzetničkim zonama.

Sufinancirati će se 50% vrijednosti ostvarene investicije u proračunskoj godini.
Za JLS kao investitore, PDV je prihvatljiv trošak.
U slučaju povjeravanja investicije nositelju (trgovačkom društvu), PDV nije prihvatljiv trošak

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Zahtjev – poduzetničke zone (obrazac K 100008),
  2. Ugovori s izvođačima radova,
  3. Izvedbene situacije (privremene il konačna) ovjerene od nadzornog tijela,
  4. Računi s dokazom o izvršenom plaćanju,
  5. Odluka o nositelju investicije ukoliko to nije JLS.

 IV.

 Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 12.12.2014. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

V.

Župan donosi Zaključak temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VI.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr i dostavlja se JLS elektroničkom poštom.

Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:302-01/14-01/4
URBOJ:2137/1-03/06-14-3
Koprivnica, 14. listopada 2014.

Ž U P A N :
Darko Koren, ing. građ., v.r.