Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2016. godini

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13, 14/13, 9/15 i 11/15 – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15) članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15), Programa 1007 Komunalno gospodarstvo, Pravilnika o postupku dodjele sredstava kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave koja se isplaćuje iz proračuna Koprivničko-križevačke županije KLASA: 400-06/16-01/18, URBROJ: 2137/1-04/09-16-01 od 31. ožujka 2016. godine, kapitalnog projekta K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije, župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

JAVNI POZIV
za kapitalni projekt K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2016. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) da u skladu s Kapitalnim projektom K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije, KLASA: 400-06/16-01/18, URBROJ: 2137/1-04/09-16-01 od 31. ožujka 2016. godine, za koji je rezervirano 1.670.000,00 kn, dostave svoje zahtjeve.

Zahtjev za poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2016. godini mogu podnijeti JLS s područja Koprivničko-križevačke županije i to I., II. i III. skupine razvijenosti (Temeljem Odluke Vlade RH o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti od 27.12.2013. Narodne novine br. 158/13), odnosno do donošenja nove Odluke o razvrstavanju JLS prema stupnju razvijenosti manje od 100%, koja će se primijeniti od dana stupanja na snagu.

II.

JLS kao podnositelj zahtjeva sufinanciranje mogu ulagati u izgradnju i opremanje kapitalnih objekata od posebnog interesa JLS-a na području Koprivničko-križevačke županije

• Izgradnju kapitalnih objekata i njihovo opremanje (javne površine, pješačko-biciklističke i turističke staze, uređenje i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, lokalne ceste, javnu rasvjetu i druge javne prostore u naseljima)
• Saniranje divljih, privremenih odlagališta otpada i sl.
• Izradu projektno-tehničke dokumentacije za javnu rasvjetu
• Izgradnju i sanaciju postojećih objekata, nabavu opreme, izgradnju solarnih sustava na zgradama od javnog interesa i sl. (dječji vrtići i jaslice, društveni domovi, domovi kulture i druge javne zgrade, mrtvačnice, zamjene krovišta, uređenje stočnog sajmišta, groblja i sl.)

Prihvatljive su situacije i računi za radove koji se u kontinuitetu izvode u 2016. godini. Ukoliko JLS ima kapitalni projekt od iznimne važnosti, a nije naveden u ovom Javnom pozivu, može ga se prijaviti i bit će predmet sufinanciranja ukoliko za predmetnu namjenu nisu rezervirana sredstva po Kapitalnim projektima u Županijskom proračunu.

Sufinancirati će se 50% od ukupnog učešća u financiranju kapitalnog projekta od strane JLS, a najviše 200.000,00 kn godišnje po JLS, gdje su neprihvatljivi troškovi PDV-a i trošak nadzora. Jedinice lokalne samouprave realiziraju kapitalnu pomoć podnošenjem Zahtjeva na propisanom obrascu, nakon objavljenog javnog poziva i dostavom sve potrebne dokumentacije.
Svaka JLS može dostaviti i više zahtjeva za različite projekte, do potrošnje ukupnog mogućeg iznosa sufinanciranja od 200.000,00 kn godišnje.

III.

  1. Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
  2. Kopiju ugovora o izvođenju radova s izvođačem ili za nabavu opreme
  3. Kopiju ovjerene situacije/računa o izvedenim radovima ili nabavljenoj opremi
  4. Obrazac Zahtjeva K 100001
  5. Potvrdu o izvršenom plaćanju ili Izjavu da račun nije plaćen
  6. Ugovor o cesiji – ako situacija ili račun nisu plaćeni, do visine odobrene zatražene kapitalne pomoći
  7. Ugovor o sufinanciranju, ako je zaključen s drugim pravnim osobama (Fondovi, Ministarstva i druga tijela)
  8. Izjavu gradonačelnika/načelnika o statusu kapitalnog projekta – utvrđen poseban interes JLS za kapitalnu investiciju, odnosno Odluku predstavničkog tijela ili Program gradnje.

IV.

Zahtjevi upotpunjeni dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnose se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 23.12.2016. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

V.

Župan donosi Zaključak o dodjeli kapitalne pomoći temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.

VI.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr i dostavlja se JLS elektroničkom poštom.
Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail: emilija.cvelber@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 402-07/16-01/3
URBOJ: 2137/1-04/09-16-1
Koprivnica, 1. travnja 2016.

ŽUPAN :
Darko Koren, ing. građ., v.r.