Javni poziv za Aktivnost A 100106 Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina

Na temelju članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 7/13., 14/13., 9/15. i 11/15. – pročišćeni tekst), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.), članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 12/15.) i točke IV Programa 1006 Konkurentno gospodarstvo, Aktivnost A 100106 Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina, KLASA:400-06/15-01/45, URBROJ:2137/1-03/06-15-10 od 26. studenog 2015. godine, Župan Koprivničko-križevačke županije raspisuje

J A V N I P O Z I V
ZA AKTIVNOST A 100106 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OBRTNICIMA –
STJECANJE ZNANJA I VJEŠTINA
na području Koprivničko-križevačke županije u 2016. godini

I.

Pozivaju se zainteresirane fizičke osobe/obrtnici (u daljnjem tekstu: podnositelji zahtjeva) s područja Koprivničko-križevačke županije (u daljnjem tekstu: Županija), da u skladu s aktivnošću A 100106 Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina, kojom se potiču programi cjeloživotnog učenja sa polaganjem majstorskih ispita i ispita o stručnom osposobljavanju, dostave svoje zahtjeva.
Za provođenje ove aktivnosti u Proračunu Koprivničko-križevačku županiju za 2016. godinu, osigurana su sredstva u iznosu 150.000,00 kn.

II.

Podnositeljima zahtjeva koji polože majstorski ispit odnosno ispit o stručnoj osposobljenosti ili steknu certificirano obrazovanje potrebno za djelatnost obrta, Županija će subvencionirati 50% troška vezanog uz polaganje ispita.

III.

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. zahtjev – potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina (obrazac T 100106),
  2. presliku osobne iskaznice/obrtnice
  3. presliku diplome o majstorskom zvanju/uvjerenja o stručnoj osposobljenosti/certifikat,
  4. račun,
  5. dokaz o izvršenom plaćanju.

IV.

Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 16.12.2016. godine na adresu:

Koprivničko-križevačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu
Antuna Nemčića 5
48000 Koprivnica

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

V.

Župan donosi Zaključak o isplati subvencije temeljem kojeg će Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu izvršiti isplatu podnosiocu zahtjeva.
Ukoliko fizička osoba kao podnositelj zahtjeva, u roku od godine dana od dana podnošenja, ne otvori obrt ili se zaposli kod poslodavca odnosno zadrži radni odnos radi stjecanja subvencioniranih vještina, dužna je vratiti iznos isplaćene subvencije.

VI.

Ovaj Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Koprivničko-križevačke županije www.arhiva.kckzz.hr/ (Javni pozivi) i obavijest o Javnom pozivu u tjednom listu Glas Podravine i Prigorja.
Sve informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, soba 61/II, na telefon 658-235 ili na e-mail:jasna.sabolic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA:302-01/16-01/4
URBOJ:2137/1-04/06-16-1
Koprivnica, 2. veljače 2016.

ŽUPAN :
Darko Koren, ing. građ., v.r.