Javni poziv za Aktivnost: A – 100032 Turističke manifestacije županijskog značaja

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.-pročišćeni tekst, 137/15.-ispravak, 123/17., i 98/19), članka 55. Statuta Koprivničko–križevačke županije (“Službeni glasnik Koprivničko–križevačke županije” broj 7/13., 14/13., 9/15., 11/15.-pročišćeni tekst, 2/18. i 3/18 – pročišćeni tekst i 4/20), članka 3. Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19., 9/20 i 25/20.), članka 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 18/19., 09/20. i 25/20.) i Programa: 1070 Turizam (KLASA: 400-06/20-01/25, URBROJ: 2137/1-04/03-20-8 od 30. studenog 2020.), Župan Koprivničko-križevačke županije donosi

JAVNI POZIV
ZA AKTIVNOST: A – 100032
TURISTIČKE MANIFESTACIJE ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA

I.

Pozivaju se organizatori turističkih manifestacija da u skladu sa Aktivnosti: A – 100032 Turističke manifestacije županijskog značaja na području Koprivničko – križevačke županije u 2020. godini, dostave svoje zahtjeve.
Za provođenje aktivnosti A-100032 na podskupini 381 u 2020. godini osigurana su sredstva u Proračunu Koprivničko – križevačke županije u iznosu od 60.000,00 kuna.

II.

Mjerila i kriteriji kojima moraju udovoljiti podnositelji zahtjeva za donaciju

1. Turističke zajednice nositelji organizacije turističkih manifestacija županijskog značaja
podnose zahtjeve sukladno javnom pozivu,
2. Na temelju zahtjev s pristiglom dokumentacijom izvršiti će se obrada i to 20% od iznosa ukupnih troškova manifestacije odnosno maksimalno 30.000,00 kuna za svaku navedenu manifestaciju,
3. Nakon izvršene provjere i obrade zahtjeva potpisuje se ugovor o donaciji između Županije i Turističke zajednice, a nakon toga isplata donacije za organizaciju manifestacija od županijskog značaja na račun podnositelja zahtjeva.

III.

Potrebna dokumentacija koja se prilaže kod podnošenja zahtjeva za subvenciju

1. Obrazac A 100032 – Zahtjev za donacijom turističkih manifestacija županijskog značaja,
2. Kopija računa sa specifikacijom troškova,
3. Izvještaj o održanoj manifestaciji, odnosno promidžbeni materijal s vidljivim grbom i nazivom Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva

Zahtjev se podnosi do 15. prosinca 2020. godine, odnosno do utroška sredstava uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju, a sve informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko-križevačke županije, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica, www.arhiva.kckzz.hr – javni pozivi). Zahtjev za subvencioniranje turističkih manifestacija županijskog značaja i pripadajuća dokumentacija dostavlja se na adresu:

Koprivničko-križevačka županija,
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu,
Antuna Nemčića 5,
48000 Koprivnica,
s naznakom «A-100032»

Nepotpuni zahtjevi, kao i oni uz koje nije priložena sva dokumentacija iz točke III. ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

V.

Podnositelj zahtjeva za donacije biti će obaviješten o sklapanju ugovora o dodjeli donacije za manifestaciju županijskog značaja.
Turističke zajednice koje su zadovoljile uvjete Javnog poziva prema članku II. sklapaju ugovor o donaciji sa Koprivničko-križevačkom županijom, a isplata donacija će se izvršiti na račun podnositelja zahtjeva za turističke manifestacije od županijskog značaja

VI.

Javni poziv objavljen je na stranici Koprivničko – križevačke županije (www.arhiva.kckzz.hr) i poslan elektronskom poštom turističkim zajednicama, a sve informacije mogu se dobiti u sjedištu Koprivničko–križevačke županije, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu, A.Nemčića 5, 48000 Koprivnica, telefon 658-135 i na e-mail zdenka.maric@kckzz.hr i denis.maksic@kckzz.hr.

ŽUPAN
KOPRIVNIČKO–KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

KLASA: 334-01/20-01/11
URBROJ: 2137/1-04/03-20-01
Koprivnica, 08. prosinca 2020. godine

ŽUPAN:
Darko Koren, ing.građ.